top of page

HÌNH AÛNH THIEÁT KEÁ NOÄI THAÁT CAÊN HOÄ CHUNG CÖ 435

Khoâng gian thieát keá caên hoä phong caùch Minimalism , söû duïng nhöõng ñöôøng neùt ñôn giaûn, ít chi tieát. Khoâng gian noäi thaát höôùng tôùi söï toái giaûn tinh teá

bottom of page