top of page

THIEÁT KEÁ BIEÄT THÖÏ BAÉC NINH

  • Döï aùn : Töø Sôn - Baéc Ninh

  • Dieän tích : ...m2

  • Phoøng nguû : 03

  • Phong caùch : Country

  • Chaát lieäu chuû ñaïo : Goã Coâng nghieäp MDF choáng aåm sôn Inchem cao caáp

bottom of page