top of page

COÂNG TY TNHH KIEÁN TRUÙC NOÄI THAÁT AA DESIGN

      AA Design laø doanh nghieäp haøng ñaàu trong lónh vöïc thieát keá thi coâng kieán truùc, noäi thaát.

      Vôùi ñoäi nguõ Kieán truùc sö giaøu kinh nghieäm , phong caùch laøm vieäc saùng taïo, chuyeân nghieäp ñöa ñeán nhöõng saûn phaåm hieäu quaû veà thaåm myõ mang tính thöïc tieãn vaø phuø hôïp muïc tieâu cuûa khaùch haøng.

      AA Design kính göûi lôøi caùm ôn tôùi taát caû caùc quyù khaùch haøng ñaõ ñang vaø seõ söû duïng caùc saûn phaåm cuûa chuùng toâi.

 

avt na.png

CEO - Nguyeãn Ngoïc Anh - Ngöôøi saùng laäp vaø ñieàu haønh coâng ty noäi thaát AA Design.

Con ñöôøng khôûi nghieäp choàng chaát khoù khaên nhöng chöa bao giôø khieán anh vaø ñoäi nguõ AA Design naûn chí vaø chuøn böôùc.        Baèng khoái oùc ñaày saùng taïo, thaùi ñoä laøm vieäc chuyeân nghieäp vaø taän taâm trong töøng saûn phaåm ñöa tôùi khaùch haøng,töøng böôùc AA Design môû roäng phaùt trieån treân thò tröôøng noäi thaát Haø Noäi.

TAÏI SAO CHOÏN CHUÙNG TOÂI

Vật liệu đảm bảo

Nguyên liệu chuẩn chỉ theo chỉ định, nhập trực tiếp từ máy cung cấp kèm đầy đủ giấy tờ kiểm định.

Đội ngũ chuyên nghiệp 

Đội ngũ kiến trúc sư, kĩ sư nhiều kinh nghiệm, làm việc tận tâm và chuyên nghiệp.

Ý tưởng sáng tạo

Luôn cập nhật và tạo ra những mẫu thiết kế nội thất độc đáo, mới mẻ

Tiết kiệm về kinh tế

Sản phẩm nội thất của AA Design có giá thành cạnh tranh nhất thị trường

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Sự hài lòng của khách hàng là kim chỉ nam cho sự phát triển của AA Design

COÂNG TRÌNH NOÅI BAÄT

XÖÔÛNG SAÛN XUAÁT ÑOÀ GOÃ QUY MOÂ 1000M2

Máy móc tại xưởng được nhập khẩu từ Nhật Bản, Thái Lan,… công nghệ cao giúp cho hoạt động sản xuất của quá trình thi công trở nên nhanh gọn, tiện lợi, căn hộ bàn giao đúng tiến độ. Với việc đầu tư máy móc tốt sẽ giúp tiết kiệm tối đa thời gian và sức lực cho đội ngũ thợ thi công.

Tại nhà máy của AA Design, khi sản phẩm hoàn thiện đến khâu cuối cùng bộ phận chất lượng sản phẩm sẽ kiểm tra lại kết cấu, bề mặt hoàn thiện có đủ tiêu chuẩn, nếu đạt sẽ đóng mác đóng gói và chuyển sang kho chờ đi. Với tiêu chí một tiêu chuẩn một chất lượng AA Design luôn khắt khe trong khâu sản xuất để mang đến cho khách hàng một sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng.

FANPAGE FACEBOOK

bottom of page