top of page

THIEÁT KEÁ CAÊN HOÄ CHUNG CÖ 3 PHOØNG NGUÛ

  • Döï aùn : Chung cö Gold Season

  • Dieän tích : 98m2

  • Phoøng nguû : 03

  • Phong caùch : Art Deco

  • Chaát lieäu chuû ñaïo : Goã Coâng nghieäp MDF choáng aåm sôn Inchem cao caáp

bottom of page