top of page

HÌNH AÛNH THÖÏC TEÁ THI COÂNG NHAØ CHÒ HAØ - 804 ORIENTAL WEST LAKE

  • Döï aùn : Noäi thaát chung cö

  • Dieän tích : 90 m2

  • Phoøng nguû : 02

  • Phong caùch : Hieän ñaïi

  • Chaát lieäu chuû ñaïo : Goã soài coâng nghieäp MDF phuû Melamine

bottom of page