top of page

HÌNH AÛNH THIEÁT KEÁ NOÄI THAÁT CAÊN HOÄ CHUNG CÖ CITY LAND PARK HILL

Khoâng gian thieát keá caên hoä phong caùch Indochine mang hôi höôùng phong caùch Phaùp nhieät ñôùi hoùa, mang ñaäm baûn saéc vaên hoùa baûn ñòa. Laø moät söï pha troän tinh teá laøm cho khoâng gian trôû neân ñaëc bieät vaø thaåm myõ

bottom of page