top of page

HÌNH AÛNH THIEÁT KEÁ NOÄI THAÁT PHOØNG KHAÙCH

Khoâng gian thieát keá phoøng nguû phong caùch Indochine mang hôi höôùng phong caùch Phaùp nhieät ñôùi hoùa, mang ñaäm baûn saéc vaên hoùa baûn ñòa. Laø moät söï pha troän tinh teá laøm cho khoâng gian trôû neân ñaëc bieät vaø thaåm myõ

bottom of page