top of page

HÌNH AÛNH THIEÁT KEÁ SHOWROOM VAÙY CÖÔÙI VERONA BRIDAL- PHONG CAÙCH TAÂN COÅ ÑIEÅN

Toïa laïc taïi con phoá Minh Khai saàm uaát ,Studio aùo cöôùi Verona bridal noåi baät leân vôùi 2 maët tieàn baét maét, khoâng ngaïc nhieân khi cöûa haøng laø ñòa chæ noåi baät nhaát doïc con phoá naøy

  • Döï aùn : Thieát keá showroom vaùy cöôùi

  • Dieän tích : 70 m2

  • Phong caùch : Taân coå ñieån

  • Toång möùc ñaàu tö : 120 trieäu

  • Chaát lieäu chuû ñaïo : Goã Coâng nghieäp MDF choáng aåm sôn Inchem cao caáp

bottom of page