top of page

HÌNH AÛNH THIEÁT KEÁ NOÄI THAÁT CAÊN HOÄ 03 - PHONG CAÙCH SCANDINAVIAN

Khoâng gian thieát keá phoøng khaùch - beáp vôùi phong caùch baéc aâu ( Scandinavian ) vôùi maøu saéc trong saùng, ñôn giaûn maø khoâng thieáu söï tinh teá

bottom of page