top of page

MÊ MẨN VỚI NỘI THẤT GỖ TỰ NHIÊN Ở CĂN HỘ CHUNG CƯ LIỄU GIAI TOWER

 

Coâng trình ñöôïc thieát keá - thi coâng hoaøn thieän noäi thaát bôûi AA Design

 • Vò trí : chung cö Lieãu Giai tower

 • Chuû ñaàu tö : Chuù Luyeän

 • Dieän tích 126m2 - 4 nguû

 • Phong caùch thieát keá : Hieän ñaïi mix Taân coå ñieån

 • Vaät lieäu söû duïng : Goã soài Nga töï nhieân

"Phong caùch Taân coå ñieån vôùi nhöõng oâ phaøo chæ trang trí töôøng ñaëc tröng cuøng vôùi ñoà goã töï nhieân soài Nga mang phong caùch Hieän ñaïi, khoâng heà roái raém vôùi hoa vaên vaø hoïa tieát voán caàu kì voán coù cuûa Taân coå ñieån, ñaõ mang ñeán cho khoâng gian söï sang troïng caàn coù cuûa moät caên hoä taïi trung taâm Thaønh phoá Haø Noäi."

Vậy hoàn thiện nội thất bằng gỗ tự nhiên liệu có khó ?
Nhieàu ngöôøi töôûng raèng laøm noäi thaát baèng goã töï nhieân giaù thaønh seõ raát cao. Nhöng ñeán vôùi AA Design seõ gôõ boû raøo caûn veà maët giaù tieàn ñeå quyù khaùch haøng coù sôû thích goã töï nhieân ñöôïc thoûa maõn nhu caàu.

Ñaëc bieät hoaøn thieän noäi thaát ñoà goã töï nhieân cho caên hoä 2 nguû chæ töø 200 trieäu ñoàng. Haõy lieân heä ngay vôùi AA Design ñeå nhaän baùo giaù chi tieát.

Coâng ty noäi thaát AA Design coù theå mang laïi gì cho khaùch haøng ?

 • Mieãn phí 100% chi phí thieát keá caên hoä.

 • Chieát khaáu 10-20 trieäu vôùi caên hoä ñaõ coù thieát keá.

 • Tö vaán thieát keá ñaûm baûo veà thaåm myõ cuõng nhö kinh phí phuø hôïp vôùi möùc ñaàu tö.

 • CAM KEÁT söû duïng chuûng loaïi vaät lieäu thi coâng CHUAÅN CHÆ theo thieát keá.

 • Xöôûng saûn xuaát luoân chaøo ñoùn khaùch haøng ñeå xem xeùt chaát löôïng thi coâng.

 • Cheá ñoä baûo haønh - baûo trì troïn ñôøi. 

bottom of page