top of page

THIEÁT KEÁ NOÄI THAÁT CAÊN HOÄ CHUNG CÖ 2 PHOØNG NGUÛ

  • Döï aùn : Chung cö Green bay

  • Dieän tích : 57.1m2

  • Phoøng nguû : 02

  • Phong caùch : Color block

  • Chaát lieäu chuû ñaïo : Goã Coâng nghieäp MDF choáng aåm phuû Melamine

bottom of page