top of page
c1_3.jpg

AA DESIGN

ARCHITECTURE & INTERIOR

GIOI THIEU

01 GIÔÙI THIEÄU

      Coâng ty TNHH Kieán Truùc - Noäi Thaát AA Design laø doanh nghieäp haøng ñaàu trong lónh vöïc thieát keá thi coâng kieán truùc, noäi thaát.

      Vôùi ñoäi nguõ Kieán truùc sö giaøu kinh nghieäm , phong caùch laøm vieäc saùng taïo, chuyeân nghieäp ñöa ñeán nhöõng saûn phaåm hieäu quaû veà thaåm myõ mang tính thöïc tieãn vaø phuø hôïp muïc tieâu cuûa khaùch haøng.

      AA Design kính göûi lôøi caùm ôn tôùi taát caû caùc quyù khaùch haøng ñaõ ñang vaø seõ söû duïng caùc saûn phaåm cuûa chuùng toâi.

 

Xin traân troïng caûm ôn ! 

DU AN

02 DÖÏ AÙN

DICH VU

03 DÒCH VUÏ

b810653b700e0c9a73cc320cbaf08fe4.jpg

TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ

 1. Tieáp nhaän thoâng tin nhu caàu cuûa khaùch haøng

 2. Khaûo saùt hieän traïng

 3. Leân yù töôûng concept

 4. Thöïc hieän baûn veõ 3D

 5. Thöïc hieän baûn veõ kyõ thuaät

 6. Leân döï toaùn chi tieát

z4268286385641_a110027ee2a03b0987b71dae76b0e03e.jpg

THI COÂNG HOAØN THIEÄN

 1. Tieáp nhaän baûn veõ kyõ thuaät, höôùng daãn

 2. Nhaän baøn giao maët baèng

 3. Laäp keá hoaïch thi coâng

 4. Thöïc hieän thi coâng caùc haïng muïc theo quy trình

 5. Thöïc hieän veä sinh coâng nghieäp (theo yeâu caàu)

 6. Nghieäm thu coâng trình ñöa vaøo söû duïng

NGOAI THAT (1).jpg

AA DESIGN CENTER
SHOWROOM NỘI THẤT CAO CẤP

Nằm trong khu đô thị Louis City - Một thoáng Paris giữa lòng Hà Nội. Showroom nội thất cao cấp của chúng tôi cũng dễ dàng nhận diện với thiết kế mặt tiền mang hơi thở của châu Âu đầy tính sang trọng.

Với tổng diện tích gần 500m2, đây là nơi chúng tôi cung cấp các không gian mẫu nội thất dành cho khách hàng được trải nghiệm thực tế.

Đó là điểm nhấn độc đáo và khác biệt trong chiến lược phục vụ khách hàng của chúng tôi, để tiếp đón những chủ nhân đang muốn sở hữu những ngôi nhà xứng tầm.

TIN TUC

04 TIN TÖÙC

Quy trình kiểm tra chung cư
Khi nhận bàn giao căn hộ

Khi mua căn hộ chung cư hầu như ai cũng háo hức mong chờ đến ngày nhận bàn giao từ phía chủ đầu tư. Tuy nhiên, do là lần đầu nhận nhà nên ít ai biết phải làm gì để quá trình bàn giao diễn ra suôn sẻ.

nhan-ban-giao-chung-cu.jpg

Thuê thiết kế nội thất
Nên hay không ?

Hầu hết mọi người khi xây dựng nhà phố hay biệt thự, vai trò của kiến trúc sư là không thể thiếu, vậy đối với chung cư vai trò của kiến trúc sư là gì bài viết này sẽ cho bạn một góc nhìn đầy đủ về kiến trúc sư sẽ mang lại giá trị gì cho bạn và một số lưu ý khi làm việc với kiến trúc sư

06.jpg

Kiến trúc sư tiết lộ 5 kinh nghiệm thiết kế bếp

Vừa đẹp vừa thuận tiện

Phòng bếp thường là khu vực ưa thích nhất của các chị em trong gia đình. Tuy nhiên, phòng bếp đẹp chưa chắc đã là phòng bếp an toàn và thuận tiện khi sinh hoạt.

AEnB2UoOZKLN8GnV9Ym3gIdFnJlE1ohDxtUaDnWA

Các loại gỗ công nghiệp

phổ biến nhất trong nội thất

Trong quá trình tư vấn, triển khai thực hiện, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi thắc mắc liên quan đến gỗ công nghiệp như: Gỗ công nghiệp là gì? Gỗ công nghiệp MDF nghĩa là sao? Có tốt không? Độ bền thế nào? MDF và MFC cái nào tốt hơn? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu và trả lời các thắc mắc này nhé!

tonghop.jpg
LIEN HE

04 LIEÂN HEÄ

Ñaêng kyù traûi nghieäm showroom noäi thaát AA Design hoaëc

nhaän tö vaán mieãn phí!

Caùm ôn baïn ñaõ quan taâm !

Hotline : 098 96 97 868

VP Haø Noäi: 121 Louis VIII-Louis City Hoaøng Mai-HN

VP TP. HCM : 174 Voõ Thò Saùu - P. Voõ Thò Saùu - Quaän 3 - TP.HCM

Email : thietke.aadesign@gmail.com

bottom of page